Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN NO MILK TODAY

 

 1. Definities

1.1 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.3 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.4 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.7 Dag: kalenderdag;

 

 1. Algemeen
  • Identiteit van de ondernemer.

No Milk Today, een merk van Shift! bvba; Platte Heegtestraat 1A, België; Tel +32 485 08 97 65; hello@nomilk.today; BE 0693.905.435

2.2     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van No Milk Today en op iedere tussen No Milk Today en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van No Milk Today, www.nomilk.today. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

2.3    Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. No Milk Today behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.4    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door No Milk Today erkend.

 

 1. Aanbod

3.1    Het aanbod is vrijblijvend. No Milk Today is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen

3.2   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als er gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. No Milk Today kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

3.4   Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden No Milk Today niet.

 

 1. Levering

4.1    Bestellingen worden verstuurd naar België en naar Nederland.

4.2   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan No Milk Today kenbaar heeft gemaakt.

4.3   In het kader van de regels van de koop op afstand zal No Milk Today bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of andere overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.4   Aan de leveringsplicht van No Milk Today zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door No Milk Today geleverde zaken ten minste één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4.5   Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4.6   No Milk Today neemt geen verantwoordelijk voor de levering die te laat komen of voor een bestelling welke verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag ka nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

4.7   Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, No Milk Today daarvan binnen de 24u verwittigt door het sturen van een email naar hello@nomilk.today. No Milk Today probeert immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.

 

 1. Prijzen

5.1    Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief 6% BTW.

5.2   Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5.3   Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en of zetfouten is No Milk today niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 

 1. Betaling

6.1    De betaling gebeurt altijd vóór de verzending van de goederen.

6.2   De koop is pas definitief gesloten als No Milk Today binnen de 10 dagen uw betaling ontvangen heeft door overschrijving van het volledige bedrag, inclusief BTW, op onze bankrekening BE89 0018 6158 4085, met vermelding van uw bestelnummer.

6.3   Indien het pakket afgehaald wordt, kan er vooraf via overschrijving betaald worden of cash bij afhaling. Een datum voor afhaling moet steeds afgesproken worden via e-mail hello@nomilk.today

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

7.1    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

7.2   Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.3   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt No Milk Today zich het recht om een proportionele waardevermindering aan te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt No Milk Today binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel aangerekende verzend- en/of betaalkosten voor het bezorgen van de producten en/of diensten aan de consument worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald, eventueel aangerekende verzend- en/of betaalkosten worden in dit geval niet vergoed. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

7.4   Indien de consument na afloop van de boven genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7.5   Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

 

 1. Gegevensbeheer

8.1    Indien u een bestelling plaatst bij No Milk Today, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van No Milk Today. No Milk Today houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

8.2   No Milk Today respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

8.3   No Milk Today maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Aanbiedingen

9.1    Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9.2   Mondelinge toezeggingen verbinden No Milk Today slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9.3   Aanbiedingen van No Milk Today gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.4   No Milk Today kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

9.5   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

10.1    Een overeenkomst tussen No Milk Today en een consument komt tot stand nadat een bestelling opdracht door No Milk Today op haalbaarheid is beoordeeld.

10.2   No Milk today behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Overmacht

11.1  No Milk Today is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van No Milk Today alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Deze lijst van voorbeelden is niet exhaustief.

11.3 No Milk Today behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is No Milk Today gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien No Milk Today bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde / het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1 No Milk Today is niet aansprakelijk voor schade aan derden / ziekte van de consument ten gevolge van verkeerde bewaring/opslag.

12.2    No Milk Today is niet aansprakelijk voor schade aan derden toe te schrijven aan het gebruik van de producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

12.3    No Milk Today kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van allergische reacties op bepaalde bestanddelen van onze producten. De klant is voldoende geïnformeerd door de vermelding op het etiket van de aanwezige allergenen.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van No Milk Today, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.